Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Viktige saker for Akershus

Høyre er garantisten for en ny borgerlig regjering. Der de andre borgerlige partiene tar forbehold om både det ene og det andre og stiller ultimatum i forhold til samarbeid, er Høyre det eneste partiet som tydelig slår fast at vi vil bruke våre mandater til å sikre en borgerlig regjering. En ny regjering er derfor avhengig av et sterkt Høyre, og et sterkt Høyre er igjen avhengig av et sterkt Høyre i Akershus. Høyres mandattall i Akershus kan avgjøre regjeringsspørsmålet.

Akershus Høyre går til valg på tre saker:
- bedre skole
- lavere skatt
- bedre og tryggere veier og kollektivtransport

Høyre er det eneste partiet som sier et klart ja til norsk EU-medlemskap. Der andre partier ikke vil ta et klart standpunkt eller ikke vil ta debatten, ønsker Høyre å diskutere Norges forhold til EU etter at Island har søkt om medlemskap. For Høyre er EU-medlemskap viktigere enn regjeringsmakt. I motsetning til Arbeiderpartiet vil ikke Høyre akseptere å legge bort EU-saken i 4 nye år. Velgere som vil ha Norge inn EU må stemme Høyre!

 

Akershus Høyres handlingsplan for Asker og Bærum:

Samferdsel: Raskere frem, tryggere hjem
1. bygge ut veiene raskere og mer effektivt enn i dag
2. sikre oppstart av ny E18 i perioden 2010-2013, spaden må settes i jorda så raskt som mulig. Utsettes oppstarten, må Bærumsbommen fjernes.
3. sikre en rask realisering av Kolsåsbanen, og jobbe for Fornebubanen, se forslag i Høyres NTP
4. at aldersgrensen på barnebillett økes til 18 år
 

Skole: Et sted å lære, ikke bare å være
5. gi foreldre rett til å vite hvor god skolen barna deres går på egentlig er
6. innføre krav om at lærere og skoleledere skal ha plikt til å gripe inn overfor mobbere og om nødvendig bortvise dem
7. innføre karakterer fra femte klasse
8. innføre valgfritt sidemål
9. fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
10. arbeide for tettere samarbeid mellom skolene i Asker og Bærum og forskningsmiljøene på Fornebu
 

Skatt: Lønnsomme bedrifter er den beste sosialpolitikk
11. senke skattetrykket ved å fjerne formueskatten, arveavgiften og redusere dokumentavgiften
12. gå i mot en hver form for innføring av eiendomsskatt
13. styrke SkatteFUNN-ordningen for å få til vekst og forskning
14. gjennomgå regelverket for å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter
15. fjerne unødvendig byråkrati og skjemavelde, f. eks fjerne revisjonsplikten for små aksjeselskap
16. La kommunene få beholde en større andel av egne skatteinntekter, og en andel av selskapsskatten. Det vil gi en bedre kommuneøkonomi og motivere kommunene til å legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser.

 

Helse: Pasienten er sjefen
17. sikre at pasientene får den behandlingen de trenger uavhengig av om den ytes uavhengig av om den ytes av offentlige eller private institusjoner
18. sikre hjelp og behandling til dem som trenger det mest, i nærheten av der de bor. Dette gjelder for eksempel døende pasienter (hospice), barn utsatt for overgrep (barnehus), mishandlede kvinner/menn (krisesentre) og rusavhengige ( flere avrusningsplasser)
 

Justis: Trygge mennesker i trygge hjem
19. gjøre politiet i stand til å skape trygge og gode lokalsamfunn, ved å blant annet bevilge mer penger til politiet, bruke pengene på en lurere måte og forebygge knallhardt!
20. øke politiets oppklaringsprosent. Henleggelse i saker med kjent gjerningsperson er uakseptabelt

 

Akershus Høyres hovedsaker for Romerike:

Samferdsel: Raskere frem, tryggere hjem
1. bygge ut veiene raskere og mer effektivt enn i dag
2. bygge ut RV 22 - Fetveien til 4-felts motorvei i perioden 2010-2013
3. arbeide for ny Glommakryssing på RV 22 og videre utbygging på strekningen Hovinhøgda-Halden
4. at aldersgrensen på barnebilletten økes til 18 år
 

Skole: Et sted å lære, ikke bare å være
5. gi foreldre rett til å vite hvor god skolen barna deres går på egentlig er
6. innføre krav om at lærere og skoleledere skal ha plikt til å gripe inn overfor mobbere og om nødvendig bortvise dem. Sanksjonere skoleledere som grovt forsømmer seg.
7. innføre karakterer fra femte klasse
8. innføre valgfritt sidemål
9. fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
10. arbeide for tettere samarbeid mellom skolene på Romerike og forskningsmiljøene på Kjeller. Vitensenter etableres på Kjeller.
 

Skatt: Lønnsomme bedrifter er den beste sosialpolitikk
11. senke skattetrykket ved å fjerne formueskatten arveavgiften og redusere dokumentavgiften
12. gå i mot en hver form for innføring av eiendomsskatt
13. styrke SkatteFUNN-ordningen for å få til vekst og forskning
14. gjennomgå regelverket for å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter
15. fjerne unødvendig byråkrati og skjemavelde, f. eks fjerne revisjonsplikten for små aksjeselskap
16. La kommunene få beholde en større andel av egne skatteinntekter, og en andel av selskapsskatten. Det vil gi en bedre kommuneøkonomi og motivere kommunene til å legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser.
 

Helse/sosial: Pasienten er sjefen
17. sikre hjelp og behandling til dem som trenger det mest, i nærheten av der de bor. Dette gjelder for eksempel døende pasienter (hospice) men også barn utsatt for overgrep (barnehus), mishandlede kvinner/menn (krisesentre) og rusavhengige ( flere avrusningsplasser)
18. sikre at pasientene får den behandlingen de trenger uavhengig av om den ytes av offentlige eller private institusjoner
 

Justis: Trygge mennesker i trygge hjem
19. ta kriminalitetsofre på alvor
20. gjøre politiet i stand til å skape trygge og gode lokalsamfunn, ved å blant annet bevilge mer penger til politiet, bruke pengene på en lurere måte og forebygge knallhardt!
21. øke politiets oppklaringsprosent. Henleggelse i saker med kjent gjerningsperson er uakseptabelt

 

Akershus Høyres handlingsplan for Follo:

Samferdsel: Raskere frem, tryggere hjem
1. bygge ut veiene raskere og mer effektivt enn i dag
2. å få på plass nytt dobbeltspor Oslo-Ski så fort som mulig
3. at aldersgrensen på barnebilletten økes til 18 år
 

Skole: Et sted å lære, ikke bare å være
4. gi foreldre rett til å vite hvor god skolen barna deres går på egentlig er
5. innføre krav om at lærere og skoleledere skal ha plikt til å gripe inn overfor mobbere og om nødvendig bortvise dem
6. innføre karakterer fra femte klasse
7. innføre valgfritt sidemål
8. fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger
9. arbeide for tettere samarbeid mellom skolene i Follo og forskningsmiljøene på UMB på Ås.
 

Skatt: Lønnsomme bedrifter er den beste sosialpolitikk
10. senke skattetrykket ved å fjerne formueskatten, arveavgiften og redusere dokumentavgiften
11. gå i mot en hver form for innføring av eiendomsskatt
12. styrke SkatteFUNN-ordningen for å få til vekst og forskning
13. gjennomgå regelverket for å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter
14. fjerne unødvendig byråkrati og skjemavelde, f. eks fjerne revisjonsplikten for små aksjeselskap
15. La kommunene få beholde en større andel av egne skatteinntekter, og en andel av selskapsskatten. Det vil gi en bedre kommuneøkonomi og motivere kommunene til å legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser.

 

Helse/sosial: Pasienten er sjefen
16. sikre at pasientene får den behandlingen de trenger uavhengig av om uavhengig av om den ytes av offentlige eller private institusjoner
17. sikre hjelp og behandling til dem som trenger det mest, i nærheten av der de bor. Dette gjelder for eksempel døende pasienter (hospice), men også barn utsatt for overgrep (barnehus), mishandlede kvinner/menn (krisesentre) og rusavhengige ( flere avrusningsplasser)
 

Justis: Trygge mennesker i trygge hjem
18. bevilge mer penger til Follo politidistrikt
19. ta kriminalitetsofre på alvor
20. gjøre politiet i stand til å skape trygge og gode lokalsamfunn, ved å blant annet bevilge mer penger til politiet, bruke pengene på en lurere måte og forebygge knallhardt!
21. øke politiets oppklaringsprosent. Henleggelse i saker med kjent gjerningsperson er uakseptabelt

 

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode